Zmluvné podmienky

Zmluvné podmienky o zabezpečení školenia

Táto verzia zmluvných podmienok bola vydaná dňa 04.05.2015.

Dňom odoslania Registračného formulára na školenie klientom vzniká zmluvný vzťah medzi klientom a Salón Excellence, s.r.o., Železná 4/a, 821 04 Bratislava, IČO: 46 267 743 (ďalej “Excellence Academy” alebo "my"). Tento registračný formulár na školenie je vyhotovený a odoslaný z internetovej adresy Excellence Academy - www.excellenceacademy.sk. Obe zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvný vzťah uzatvárajú slobodne a vážne, že sa oboznámili so Zmluvnými podmienkami, rozumejú im a súhlasia s nimi.

Zmluvný vzťah medzi Salón Excellence, s.r.o., Železná 4/a, 821 04 Bratislava, IČO: 46 267 743 (ďalej “Excellence Academy” alebo "my") a záujemcom o zabezpečenie školenia (ďalej len „klient“ alebo "Vy") sa riadi v zmysle § 262 Obchodného zákonníka v spojení s ust. § 269 ods. 2 prvá veta ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Cena školenia a jej splatnosť

Salón Excellence, s.r.o. nie je platcom DPH takže uvedené ceny sú konečné. Právo na zaplatenie ceny vznikne Salón Excellence, s.r.o.  dňom odoslania Registračného formulára na školenie klientom. Splatnosť ceny je najneskôr 14 dní pred termínom začiatku školenia. Táto informácia je uvedená aj na vystavenej faktúre na úhradu.

Storno poplatky

Vynakladáme maximálne úsilie, aby sme pre Vám pred začiatkom Vášho školenia zabezpečili všetko potrebné a poskytli Vám čo najlepší servis. Pred samotným začiatkom školenia musíme zabezpečiť priestor, v ktorom bude Vaše školenie prebiehať, zabezpečiť Vám modelku (ak ste si ju objednali zabezpečiť), zabezpečiť školiteľku a pripraviť všetky potrebné materiály ako napr. skriptá k Vášmu školeniu. Vaša prípadná neúčasť na školení môže ovplyvniť aj ďalších klientov. Preto sú v prípade neúčasti klienta na školení z dôvodu, ktorý nezavinila Excellence Academy storno poplatky nasledovné:

- 15 a viac dní pred začiatkom školenia nie je žiaden storno poplatok

- 14 dní pred začiatkom Vášho školenia je storno poplatok 100 % z celej ceny uhradenej faktúry

V prípade, že nám vopred oznámite Vašu neúčasť na školení, budeme sa snažiť poskytnúť Vám náhradné riešenie - napr. možnosť absolvovať školenie v náhradnom termíne, pokiaľ nám to naše možnosti dovolia. Náhradný termín je potrebné využiť pred skončením kalendárneho roka v ktorom bolo školenie uhradené, teda vždy do 31. decembra. Po uplynutí tejto doby už ďalšie náhradné termíny neponúkame a peniaze v plnej výške uhradenej faktúry ostávajú Excellence Academy.